Den 27. marts 2020

Medlemsinformation fra Landsklubben om COVID-19

Folketinget vedtager lov som udmønter trepartsaftalen
Folketinget har tirsdag den 24. marts 2020 ved hastebehandling vedtaget Lovforslag 141 som udmønter treparts-aftalen fra den 14. marts 2020 om lønkompensation til virksomheder, der hjemsender medarbejdere. Loven er benævnt Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19.

En af forudsætningerne for at benytte loven er, at den medarbejder, der hjemsendes, ikke må udføre arbejde. Men er man hjemsendt, kan man godt blive kaldt tilbage på arbejde. Lønkompensationen ophører så for den medarbejdere, på det tidspunkt man begynder arbejdet igen.

Den medarbejder der hjemsendes iht. L141 modtager sædvanlig løn, men skal selv bidrage med op til 5 dage, som enten kan ske via afspadsering, ferie, feriefridage eller arbejdsfri uden løn. De 5 dage indebærer, at man har været hjemsendt i de tre måneder, hvor ordningen løber, dvs. fra den 9. marts til 9. juni. Har man kun være hjemsendt en del af tiden, skal man bidrage med en forholdsmæssige andel af de 5 dage.

Vi har opfordret ledelsen til at benytte L141, hvis ledelsen påtænker at hjemsende medarbejdere, og der er hjemmel til det i L141. Og vi har også opfordret ledelsen til, at give medarbejdere fortrinsret, hvis de er i risikogruppen eller er samboende med nogen, der er i risikogruppen, eller arbejder for myndigheder eller er ansat i sundhedssektoren. Ledelsen har nødvendigvis ikke kendskab til sådanne medarbejdere, så du bør i givet fald selv give dig til kende overfor ledelsen.

Hjemsendelse uden at benytte trepartsaftalen
Danmark befinder sig ligesom store dele af resten af verden i en hel ekstraordinær situation. Vi vurderer, at der ikke er noget til hinder for, at ledelsen kan beordre dig hjem på afspadsering, hvis ledelsen ikke vil eller kan hjemsende dig på trepartsaftalen.

Ferielovens §15 stk. 2. indebærer, at ferie normalt skal varsles, "medmindre særlige omstændigheder hindrer dette". Ledelsen vil derfor formentlig kunne kræve, at du uden varsel afvikler restferie samt ikke afholdte feriefridage.

Ferielovens §15 stk. 3. indebærer, at ”Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes”.

TDC er formentlig næppe i en generel situation, hvor denne bestemmelse kan anvendes. Men vi vil ikke udelukke, at der for bestemte funktioner eller medarbejdere, kan opstå en sådan situation.

Tillidsrepræsentanten vil ofte være den bedste til at vurdere om en sådan situation er opstået – eller om der skal gøres indsigelse. Ved uenighed kan sagen kræves fagretligt behandlet.

Med venlig hilsen
Lars Jørgensen,
Formand for Landsklubben

Vision Team Typo3 CMS