Den 9. april 2018


Revideret lokalaftale om optagelse af telefonsamtaler

Metals Landsklub og TDC har indgået en revideret Lokalaftale 28 om optagelse af telefonsamtaler. Aftalen træder i kraft den 25. maj 2018 og erstatter den gamle Lokalaftale 28, Lokalaftale 28.1. og Lokalaftale 28.2. Aftalen gælder medarbejdere som har telefonkontakt som den altovervejende del af deres arbejdsområde, (f.eks. salg, telefonisk rådgivning i callcenter, support, hotline mv)

Aftalen er kommet i stand fordi TDC blandt andet ønskede, at optagne telefonsamtaler kunne benyttes ved medarbejderens væsentlige misligholdelse (borvisningssager). Det lykkedes, at præcisere, at optagne telefonsamtaler ”alene skal - og kun må - benyttes med det formål, at TDC kan foretage en bedre coaching, undervisning og udvikling af medarbejderne og kan forbedre sin forretningsoptimering”.

Det lykkedes at fastholde i aftalen, at "Optagne telefonsamtaler kan ikke anvendes i disciplinærsager, og kan ikke tillægges nogen betydning ved advarsler, opsigelser eller bortvisning".

Dette har været vigtigt for os. Og grunden er ikke, at vi ønsker at holde hånden under medarbejdere, som snyder eller foretager forseelser, som er så grove, at de ikke bør være ansat længere. Men det er vigtigt for os, at alle skal føle sig trygge ved optagelse af telefonsamtaler og føle sig trygge ved at ledelsen ikke anvender optagne telefonsamtaler, til at skille sig af med de personer, som de ikke kan lide.

Det er efterhånden 10 år siden, at vi indgik den første lokalaftale om optagelse af telefonsamtaler i kundevendte funktioner. Og i den tid der er gået, må vi konstatere, at det overalt i samfundet er blevet udbredt, at såvel private som offentlige virksomheder optager telefonsamtalerne med deres kunder.

Hvis vi ikke har nogen aftale med TDC, vil der være risiko for, at domstolene vil give TDC medhold i, at hvis blot kunden har givet sit samtykke til optagelse af telefonsamtalen, vil TDC kunne gøre det, uden at indhente medarbejderens samtykke og uden aftale med os, og dermed uden alle de garantier og restriktioner, som det er lykkedes os at få indføjet i aftalen.

Vi har måtte acceptere, at det personale som nyansættes den 25. maj 2018 eller senere skal acceptere, at det er en forudsætning for opretholdelsen af ansættelsen, at medarbejderen har samtykket at telefonsamtalerne optages. For allerede ansatte, er det fortsat reelt frivilligt om man vil give samtykke.

Vi anbefaler imidlertid, at alle medarbejdere underskriver en samtykkeerklæring, så flest mulige medvirker til optagelse af telefonsamtaler. På den måde kan vi undgå, at TDC ikke blot opsiger lokalaftalen, og indfører optagelse af telefonsamtaler uden de garantier, som vi har fået indføjet i aftalen. Hvis du som medarbejder har mistanke om eller oplever at lederen misbruger optagne telefonsamtaler, bør du straks kontakte din tillidsrepræsentant. På den måde kan vi sikre høj grad af etik og at aftalen efterleves.

Som noget nyt er der i punkt 6 i aftalen indføjet en bestemmelse om (screen capture) optagelse af medarbejderens skærm sammen med optagelse af telefonsamtalen. Også her er det lykkedes at få foretaget restriktioner og garantier. F.eks. at skærmvideooptagelser er omfattet af samme garantier som optagelse af telefonsamtaler, og dermed heller ikke kan anvendes til disciplinære formål. Skærmvideoptagelse vil ikke blive sat i kraft, før end det er sikret, at Datatilsynet ikke modsætter sig det, ligesom det kræver særskilt varsling og samtykke.   

Med venlig hilsen

Forhandlingsudvalget

Ole Mølgaard, Tobias Tolstrup, Judith Antoniussen og Carsten D. Nielsen.

Link til aftalen – klik her.


---

Vision Team Typo3 CMS