Næste >
18.05.2010 07:43 Age: 13 yrs

Forlig om lønnen i TDC

Lønforhøjelse og ekstra feriefridag til alle ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC. Fornyet kontakt mellem teleafdelingerne og TDC efter onsdagens sammenbrud i lønforhandlingerne førte til, at der nu er indgået aftale om lønreguleringen pr. marts 2010


Der har været tale om meget langstrakte forhandlinger, og teleafdelingerne anser resultatet som det bedst muligt opnåelige.

Alle som er ansat på det tilpassede overenskomstgrundlag aftalt mellem TDC og teleafdelingerne vil få en ekstra feriefridag og alle som var ansat den 1. marts 2010 vil få en generel lønstigning.

Den faste løn
Den generelle stigning i den faste løn vil for alle ansat pr. 1. marts - bortset fra elever – udgøre kr. 325,-pr. md. For deltidsansatte reduceres stigningen forholdsmæssigt. Dog vil ingen opnå mindre end 1,06% i stigning i den faste løn.
Da gennemsnitslønnen for TDC-ansatte på metals område er cirka 162,- kr. i timen, vil forliget indebære at medarbejdere som befinder sig på gennemsnittet stiger med cirka 1,25%. Har man en løn lavere end gennemsnittet vil stigningen i pct.  være højere. F.eks..vil en medarbejder med en timeløn på kr. 120,-  opnå en procentvis stigning på 1,69%.

Har man en højere løn end gennemsnittet, vil den procentvise stigning være lavere. Den procentvise sikring på mindst 1,06% vil få gennemslag hvis timelønnen er på ca. 220,- eller højere. I sådanne tilfælde vil den månedlige kronestigning være højere end de kr. 325,-

Ud over den generelle lønregulering, vil individuel lønregulering kunne finde sted i ganske særlige tilfælde. Og lønnen kan – ligesom hidtil – suppleres med bonus, resultatløn og provision.

Lønreguleringen vil ske med tilbagevirkende kraft så hurtigt som det er muligt for TDC-Lønservice.

For udlånte medarbejdere gælder, at de reguleres på samme måde som øvrige TDC-ansatte.

Medarbejdere som pr. 1. marts 2010 eller tidligere var outsourcede, er ikke længere ansat i TDC og er derfor heller ikke omfattet af lønaftalen med TDC. Sådanne medarbejdere vil derfor skulle lønreguleres hos erhverver efter de regler, som gælder i den enkelte virksomhed.

Elevlønninger
Elevlønninger forhøjes med staser som svarer til den forhøjelse som er aftalt mellem DI og CO-industri.

Tillæg og satser
En række tillæg bliver reguleret med samme procentsats som de arbejdstidsbestemte satser i Industriens Overenskomst, dvs. med 1,5%. Det drejer sig om de satser som også blev forhøjet sidste år.
Beløbsgrænserne i Lokalaftale 4.K forhøjes med 1,25%. Det er de grænser som er gældende for, hvornår man kan blive omfattet af begrebet uden højeste arbejdstid, samt den mindstekompensation man skal have for at overgå til uden højeste arbejdstid.

Multimediebeskatning

Under forhandlingerne har teleafdelingerne også rejst krav om kompensation for multimediebeskatningen, som VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indførte med virkning fra 1. januar i år. Det krav har TDC ikke hidtil villet imødekomme. TDC har for tiden en forespørgsel om bindende forhåndstilsagn til behandling hos SKAT. Det drejer sig f.eks. om hvorvidt MSOS-terminaler kan friholdes fra multimediebeskatning. TDC har endnu ikke fået svar fra SKAT. TDC og teleafdelingerne har aftalt at videreføre forhandlingerne om konsekvenserne for den indførte multimediebeskatning, når TDC modtager svaret fra SKAT. Hvis TDC ikke senest den 1. september 2010 har modtaget svar fra SKAT, er TDC og teleafdelingerne enige om at genoptage forhandlingerne senest på det tidspunkt.

Yderligere feriefridag
Det er aftalt at der indføres en yderligere feriefridag således, at der fremover er seks feriefridage. Reglerne for afholdelse af den yderligere feriefridag svarer til reglerne for de andre fem feriefridage, dvs. at den kan udbetales, når ferieåret er omme, hvis man ikke har brugt den. For den yderligere feriefridag gælder der dog ikke nogen karenstid. Dvs. at den yderligere feriefridag også gives, selv om man ikke har mindst ni måneders anciennitet.

Fritvalgslønkonto
I forbindelse med overenskomstfornyelsen aftalt mellem DI og CO-industri blev det aftalt, at de lokale parter kan aftale, at beløbet fra fritvalgslønkontoen kan udbetales selv om man ikke holder fri. Nu har TDC og Dansk Metal teleafdelingerne indgået en sådan lokalaftale, som træder i kraft straks. Rent praktisk vil udbetalingen ske ved, at der snarest muligt bliver indføjet et felt i PULS, som den enkelte medarbejder kan udfylde, og saldoen fra frivalgslønkontoen vil så blive udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling.

Øvrige forhandlingsemner
Ved de lokale drøftelser i januar 2010 som skete som led i overenskomstforhandlingerne mellem DI og CO-industri, havde TDC og teleafdelingerne hver især rejst nogle punkter, som man ønskede forhandlet. Disse punkter lykkedes det ikke at opnå enighed om og derfor gælder de hidtidige aftaler uændret.

Men nu har TDC og teleafdelingerne udtaget nogle punkter til fornyede forhandlinger i den kommende tid. Ideen med at sætte sig til forhandlingsbordet endnu engang er, at der nu efter at lønaftalen er kommet i hus, ikke er det samme tidspres som før. Det vil give lidt bedre tid til at komme i dybden med emnerne, og dermed måske også bedre mulighed for at finde løsninger på emnerne, som for nogles vedkommende kan være komplicerede. Lykkes det helle ikke ved de kommende forhandlinger at aftale ændringer, fortsætter de nuværende aftaler uændret.

Du kan downloade aftalen her

Oops, an error occurred! Code: 20230320102506bb735fa8
Vision Team Typo3 CMS