Den 7. marts 2017


OK17: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag

Vi vil her gennemgå den betydning, som industriforliget har for TDC-ansatte på det såkaldte tilpassede overenskomstgrundlag, hvis det vedtages ved urafstemning.

DI og CO-industri blev den 12. februar 2017 enige om fornyelse af Industriens Funktionæroverenskomst for en tre-årig periode. Ansatte i TDC på det tilpassede overenskomstgrundlag er omfattet af industriforliget. Dog gælder i TDC en række særaftaler og lokalaftaler som supplerer eller erstatter de enkelte bestemmelser i Funktionæroverenskomsten. Efter industriforliget blev indgået har der den 3. marts 2017 været en forhandling mellem DI og CO-industri om fornyelse af særaftalerne i TDC.

Industriforliget og dermed fornyelsen af Særaftalerne i TDC afventer, at forligsmanden fremsætter et samlet mæglingsforslag for hele det private arbejdsmarked. Herefter sendes det til urafstemning. Hvis forligsmanden ikke kan fremsætte et samlet mæglingsforslag, mødes DI og CO-industri for at aftale om forliget skal sendes til urafstemning iht. organisationernes vedtægter eller om forliget skal bortfalde.

Gennemgangen er med forbehold, eftersom at et mæglingsforslag fremsat af forligsmanden kan indebære ændringer eller tilføjelser til oplistningen. Oplistningen nedenfor henviser til de enkelte protokollater aftalt mellem DI og CO-industri den 12. februar 2017 samt protokollat for TDC af 3. marts 2017Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst § 8 stk. 1.)
NB: Dette protokollat gælder for visse timelønsansatte (omfattet af timelønsaftalerne) og visse månedslønnede (omfattet af lokalaftalerne 38 og 39 med tillæg). Desuden skal sådanne medarbejdere være opmærksomme på, at de kan være omfattet af bestemmelsen om pligtig afgangsalder i punkt 1 i Lokalaftale 9.A.

Hidtil har arbejdsgiveren kun skullet betale pensionsbidrag til medarbejderen fylder 67 år. Denne begrænsning bortfalder for lønmodtagere der pr. 1. marts 2017 eller senere fylder 65 år.
Træder i kraft 1. marts 2017 

Protokollat 3 om Præcisering af bestemmelse om andre supplerende lønsystemer.
Der er tale om en præcisering af den gældende bestemmelse i Funktionæroverenskomstens § 3 stk. 1 om andre lønsystemer, således at der såvel individuelt som kollektivt kan aftales supplerende lønsystemer. 

Protokollat 8 om Sygdom og afspadsering.
Det er aftalt, at der ikke kan ske afspadsering ved sygdom, hvis medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstid, den dag hvor afspadseringen skulle være sket.
Træder i kraft 1. marts 2017.

Protokollat 9 om Systematisk overarbejde.
I tilfælde hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Dog maks. 5 timer pr. kalenderuge og maks. en time pr. dag, som skal lægges i tilknytning til medarbejdernes normale arbejdstid. Der gælder endvidere visse varslingsregler for såvel overarbejdet som afspadsering af det pågældende overarbejde. Afspadsering som stammer fra systematisk overarbejde kan pålægges afviklet i medarbejderens opsigelsesperiode. Bestemmelsen berører ikke virksomhedens øvrige muligheder for at varsle overarbejde.
Træder i kraft 1. marts 2017


Protokollat 9a. om Forståelsen af protokollat nr. 9 om Systematisk Overarbejde.
Der er tale om et protokollat som udtrykker overenskomstparternes  fælles forståelse af Protokollat 9 om systematisk overarbejde. Bl.a. betyder protokollat 9 IKKE, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstiden ud over en periode udvides til mere end 37 timer.

Protokollat 12 om Regulering af vederlag til tillidsrepræsentanter.
Vederlaget til tillidsrepræsentanter forhøjes.
Træder i kraft 1. april 2017.

Protokollat 18 om Redaktionel tilretning af protokollat om lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.
Ændring af protokollat i Organisationsaftaler, som knytter sig til bilag 20 i Industriens Funktionæroverenskomst. Protokollatet omhandler udstationeret arbejdskraft fra udlandet, som arbejder i Danmark under industriens overenskomster. Det præciseres, at hvis medarbejderen har været omfattet af en arbejdsmarkedspension i sit hjemland, tæller perioden med i anciennitetskravet for betaling af arbejdsmarkedspension. Protokollatet indeholder derudover en beregningsmodel for indbetaling af pension i forhold til den pension, som betales i hjemlandet.
Træder i kraft 1. maj 2017.

Protokollat 19 om Seniorordning.
5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder kan en medarbejder vælge at indgå i en seniorordning. Ordningen indebærer, at medarbejderen kan vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen til finansiering af seniorfridage. (4% svarende til 8,7 dage á 0,46%).
(Disse dage er et retskrav)

Hvis medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage kan det ske ved at konvertere opsparingsdelen af pensionsbidraget (opsparingsdelen er den del af de 12% som henlægges til ratepension eller livrente, dvs. de 12% fratrukket den del som f.eks. vedrører invalideforsikring og  pensionsomkostningerne svarende til en rest på ca. 11% ved Industriens Pension og ca. 10,6 ved PFA), som i så fald indsættes på medarbejderens fritvalgslønkonto (11% svarer til 23,9 dage og 10,6% svarer til 23, hvis man ikke har ikke-pensionsgivende tillæg).
(Disse dage er et retskrav) OBS: For medarbejdere med tjenestemandspensionsret er det kun den del af pensionen som vedrører pensionsoverbygning, som kan konverteres til seniordage).

Fra 5 år før seniorordningen (dvs. 10 år før folkepensionsalderen) kan medarbejderen og virksomheden indgå aftale om at opspare værdien af ikke afholdte feriefridage. Værdien benyttes til afholdelse af yderligere feriefridage. (Dette kræver enighed mellem medarbejder og virksomhed)

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen svarende til løn under sygdom

Medarbejderen skal senest 1. april give virksomheden besked om, at medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, samt give meddelelse om, hvor stor en andel af pensionsbidraget, medarbejderen ønsker at konvertere samt antallet af seniorfridage medarbejderen ønsker det kommende ferieår. Valget er bindende, men kan ændres hvert år inden 1. april gældende for næste ferieår. Afviklingen af seniorfridagene sker som placering af feriefridage. Som alternativ til seniorfridage kan medarbejderen og arbejdsgiveren aftale anden arbejdstidsreduktion, som f.eks. nedsat tid eller længere sammenhængende arbejdsfri perioder.

Træder i kraft 1. marts 2017, dog således at medarbejderen tidligst kan holde seniordage i ferieåret 2017-2018 

Protokollat 20 om Fuld løn under forældreorlov.
NB: Dette protokollat gælder for visse timelønsansatte (omfattet af timelønsaftalerne) og visse månedslønnede (omfattet af lokalaftalerne 38 og 39 med tillæg).
Reglerne for forældreorlov ændres således, at der i stedet for betaling i de 13 uger med et maks. beløb på kr. 145,- pr. time, aflønnes med medarbejderens fulde løn.
Bestemmelsen træder i kraft for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere.

Protokollat 22 om Børns Hospitalsindlæggelse.
Fremover gælder regler om frihed ved barns hospitalsindlæggelse også, hvis barnet indlægges helt eller delvist i hjemmet.
Bestemmelsen træder i kraft fra 1. maj 2017.

Protokollat 23 om Børneomsorgsdage.
Fremover har ansatte med mindst 9 måneders anciennitet, som har ret til at holde barns første sygedag, ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har.

Reglen vedrører børn under 14 år. Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgslønkonto.
Bestemmelsen træder i kraft fra 1. maj 2017.

Protokollat 24 om Ændring af § 40 stk. 9 og stk. 10 i Industriens Overenskomst og § 12 stk. 7 i Industriens Funktionæroverenskomst og Bilag 22 i Industriens Overenskomst og Bilag 28 i Industriens Funktionæroverenskomst.(Brug af feriekonto og udbetaling af småbeløb)

I bilag 28 til Industriens Funktionæroverenskomst ændres teksten således, at en virksomhed kan aflevere feriekort, lønsedler og andre dokumenter der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via elektroniske postløsninger. Hvis medarbejderen er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, anvendes den elektroniske løsning ikke.

Protokollat 25 om Pension til lærlinge og elever. 
Bestemmelsen gælder i TDC  kun for IGU elever.

Eleven vil fremover, når de fylder 20 år og har mindst 2 mdrs. anciennitet være omfattet af overenskomsternes pensionsbestemmelser.

Overenskomstparterne anbefaler LO og DA, at de anmoder Folketinget at udgifterne til lærlingenes pension finansieres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag (for elever). 

Andre elever i TDC kan være omfattet af bestemmelsen som følge af Erhvervsuddannelseslovens § 55 stk. 3. Det gælder f.eks. for telebuiksbutikselever, som er omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag, i TDCm men hvor eleven iht. Erhvervsuddannelseslovens §55 stk. 3. mindst skal aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK/Handel og Dansk Erhverv. 

Protokollat 26 om Omkostninger i firmapensionsordninger.
NB: Dette protokollat gælder for visse timelønsansatte (omfattet af timelønsaftalerne) og visse månedslønnede (omfattet af lokalaftalerne 38 og 39 med tillæg). 
Overenskomstparterne vil fremover samarbejde om at overvåge omkostningerne i firma-pensionsordningerne, for at holde omkostningerne på et lavt niveau. Overenskomstparterne kan efter en nærmere bestemt procedure og varsel kræve at en virksomhed skifter pensionsselskab, hvis pensionsselskabet har et væsentlig højere omkostningsniveau.

Protokollat 27 om Kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse.
Bilag – Positivliste aftalt uddannelse

Protokollatet supplerer bestemmelserne om IKUF. Overenskomstparterne har som forsøg aftalt at afsætte 200 mio. af IKUF-midlerne til at støtte flere uddannelsesinitiativer end de, som pt. er omfattet af IKUF-positivlisten.

Protokollat 28 om Støtte fra kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse.
Protokollatet indsætter de bestemmelser i overenskomsterne, som muliggør støtten efter i Protokollat 27
Reglerne træder i kraft 1. september 2017.

Protokollat 29 om Opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste.
For at sikre, at uddannelsesaktiviteterne aftalt i protokollat 27 og 28 bliver udbredt fra start (dvs. 1. september 2017) opretter overenskomstparterne, dvs. DI og CO-industri en konsulenttjeneste.

Protokollat 30 om Optrapning af Fritvalgslønkontobidrag.
Der indføjes en bestemmelse om, at nyindmeldte virksomheder i DI kan kræve en tre-årig optrapningsordning til fritvalgsordningen, således at virksomhedens ikke behøver at betale fuldt bidrag fra indmeldelsesdatoen.
Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017.

Protokollat 31 om Fratrædelsesgodtgørelse
NB: Gælder kun for visse timelønnede ikke-funktionærer
Fremover indgår fritvalgslønbidrag i beregningen af fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionærer.

Protokollat 32 om Fælles forståelse af Bilag 19 til Industriens Overenskomst og Bilag 26 til Industriens Funktionæroverenskomst (om forskelsbehandling på grund af alder og handicap)
Der er tale om en fælles forståelse om, at de nævnte bilag skal forstås således at overtrædelse af bestemmelsen om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap eller alder kan sanktioneres med en godtgørelse, men at der ikke er tale om en dobbelt-sanktionering, hvor der både kan sanktioneres for brud samt for godtgørelse. Godtgørelsesniveauet fastsættes i henhold til retspraksis fra Højesteret.
Bestemmelsen træder i kraft straks. 

Protokollat 33 om Forum for afgørelse af sager efter Hovedaftalens § 4, stk. 3/Funktionærlovens § 2b i kombination med sager om urimelig afskedigelse efter Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst (sager rejst i henhold til overenskomsternes implementering af EU-direktiver).
I sager hvor lønmodtagersiden i samme sag nedlægger påstand om 

  • både usaglig afskedigelse iht. Hovedaftalens § 4. stk. 3 som normalt behandles af Afskedigelsesnævnet eller de almindelige domstole 
  • og sager om brud (behandles normalt af Arbejdsretten) på overenskomsternes implementeringsaftaler af EU-direktiver, 


er parterne enige om, at sagen skal behandles ved faglig voldgift. Ligeledes er der aftalt nærmere procesregler for denne type af sager.

Protokollat 34 om Lønforhold og betalingssatser.
Mindstelønssatserne i Industriens Overenskomst og i Lokalaftale 3.A. hæves for voksne således 

pr. 1. marts 2017 med kr. 2,-  til kr. 115,65 pr. time
pr. 1. marts 2018 med kr. 2,-  til kr. 117,65 pr. time
pr. 1. marts 2019 med kr. 2,-  til kr. 119,65 pr. time

Mindstelønssatsen for IGU-elever (Integrations Grund Uddannelseselever) forhøjes pr. 1. marts 2017 med 1,7%, pr. 1. marts 2018 med 1,7% og pr. 1. marts 2019 med 1,7%


Ovenstående timeløn vil derfor fremover også være gældende i TDC som den absolutte bundgrænse for nyansat personale.

Timelønnen for i forvejen ansatte, samt elevlønninger og ulempetillæg fastsættes hvert år pr. 1. marts uafhængigt af overenskomsten. Det sker i TDC ved forhandlinger mellem TDC og Metals Landsklub i TDC og efterfølgende lønsamtaler. Der er endnu ikke startet lokale lønforhandlinger pr. 1. marts 2017 mellem TDC og Landsklubben. 

Fritvalglønkontoen hæves således:
Pr. 1. marts 2017 med 0,7% til 2,7% af den ferieberettigede løn
Pr. 1. marts 2018 med 0,7% til 3,4% af den ferieberettigede løn
Pr. 1. marts 2019 med 0,6% til 4,0% af den ferieberettigede løn

For telebutikselever gælder, at selv om de er omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC skal de iht. Erhvervsuddannelseslovens § 55 stk. 3. mindst aflønnes med de satser som er aftalt mellem Dansk Erhverv og HK/Handel.

Protokollat 35 om Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.
Pr. 1. marts 2017 forhøjes beløbet med 5 øre pr. time til 55 øre pr. time.
Pr. 1. marts 2018 forhøjes beløbet med 5 øre pr. time til 60 øre pr. time.

Protokollat 36 om Betalingssatser.
NB: Dette protokollat gælder kun for visse timelønsansatte som ikke er funktionærer og kun de satser som vedrører overarbejde.

Protokollat 37 om Betalingssatser for lærlinge og elever. Dog kun for så vidt angår IGU elever.
NB: Dette protokollat gælder kun for IGU-elever (Integrations Grunduddanelleseselever) hvor mindstelønnen for disse er beskrevet nærmere.

                                                        ----------------------

Dansk Metal har under forhandlingerne gjort gældende, at bestemmelsen om pligtig afgangsalder i Lokalaftale 9.A., punkt 1, burde bortfalde allerede redaktionelt og tager forbehold for at lade sagen behandle som en retstvist, det vil sige ved faglig voldgift. TDC henviste under forhandlingerne til, at der foreligger domspraksis for, at reglen om pligtig afgangsalder kan opretholdes i TDC og at spørgsmålet derfor er en interessetvist, som må henvises til parternes direkte forhandlinger. Der opnåedes ikke enighed om dette punkt.

Dansk Metal ønskede endvidere under forhandlingerne udmøntning af provenu fra industriforliget, som ikke automatisk tilflyder det tilpassede område. TDC afviste dette. Der opnåedes heller ikke enighed om dette punkt.

Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

 

                                                        ----------------------

Vi afventer nu om forligsmanden kan fremsætte et samlet mæglingsforslag. Vi forventer at dette vil ske cirka den 21. marts 2017 plus minus et par dage.  

                                                        ----------------------

Vision Team Typo3 CMS